Indikátory psychiatrické péče

Epidemiologie

Datová sada

Incidence

Definice

Indikátor zjišťuje přehled o počtu jedinců, kteří jsou nově zachyceni a diagnostikováni s duševním onemocněním ve zdravotních službách v daném roce. To může sloužit jako přibližný ukazatel incidence duševních onemocnění v populaci v daném roce.

Zdroj dat

Zdroj dat pro tento výpočet je Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) spravovaný ÚZIS. Duševní nemoci jsou definovány pomocí kódu dle Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) jak v ambulantní, tak v lůžkové péči, pokud se daná diagnóza vykázala alespoň jednou během roku na hlavní či vedlejší pozici. Zdroj dat o počtu obyvatel je ČSÚ k 1.7. daného roku.

Způsob stanovení

Způsob stanovení Incidence nově zjištěných duševních onemocnění se počítá jako proporce pacientů s nově zjištěným onemocněním v NRHZS z celkového počtu obyvatel za konkrétní rok. Výsledek se prezentuje zvlášť pro vybrané diagnostické okruhy a vybrané nemoci.

Prevalence

Definice

Indikátor zjišťuje přehled o počtu jedinců, kteří jsou v daném roce ošetřeni či vyšetřeni ve zdravotních službách pro duševní onemocnění. 

Zdroj dat

Zdroj dat pro zjištění prevalence duševních onemocnění v populaci není současně k dispozici. Tento indikátor se tedy soustředí na stanovení počtu jedinců, kterým je v daném roce poskytnuta zdravotnická péče. Zdrojem dat pro tento výpočet je Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) spravovaný ÚZIS. Duševní nemoci jsou definovány pomocí kódu dle Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10), jak v ambulantní, tak v lůžkové péči, pokud se daná diagnóza vykázala alespoň jednou během roku na hlavní či vedlejší pozici. Zdroj dat o počtu obyvatel je ČSÚ k 1. 7. daného roku.

Způsob stanovení

Prevalence zjištěných duševních onemocnění se počítá jako počet pacientů s onemocněním v NRHZS za konkrétní rok. Data jsou zobrazená rovněž jako procento výskytu daného onemocnění v populaci. 

Ambulantní péče a hospitalizace

Datová sada

Ambulantní péče

Definice

Indikátor ukazuje podíl osob s duševním onemocněním, které za poslední rok využily služeb ambulantního psychiatra, z celkového počtu osob s duševním onemocněním v populaci. Tento indikátor zachycuje pokrytí péče o lidi s duševním onemocněním ambulantními psychiatrickými službami. To je klíčový ukazatel dostupnosti a kvality péče o duševní zdraví.

Zdroj dat

Zdrojem dat o užívání ambulantních psychiatrických služeb je NRHZS spravovaný ÚZIS. Duševní nemoci jsou definovány pomocí kódu dle MKN-10 v ambulantní péči, přičemž je diagnóza vykázána alespoň jednou během roku na hlavni nebo vedlejší pozici. Identifikace jedinců užívajících ambulantní psychiatrickou péči se provádí z NRHZS na základě těchto druhů dokladů používaných pro styk s pojišťovnou:  01 Vyúčtování výkonů v ambulantní péči  05 Vyúčtování výkonů nepravidelné péče  06 Poukaz na vyšetření / ošetření  Pro všechny sledované okruhy diagnóz se berou v úvahu tyto odbornosti ambulantní péče:  305 psychiatrie  308 návykové nemoci  309 sexuologie  901 klinická psychologie  350 centrum duševního zdraví  914 psychiatrická sestra  Pro diagnostický okruh 6 (demence) se dále berou v úvahu i tyto odbornosti ambulantní péče:  106 geriatrie  209 neurologie  307 gerontopsychiatrie.

Způsob stanovení

Výsledek se stanoví jako následující podíl. Čitatel je počet osob diagnostikovaných s duševním onemocněním, které v daném roce využily služeb ambulantního psychiatra. Jmenovatelem je prevalence duševního onemocnění v populaci v daném roce.

Hospitalizace

Definice

Indikátor sleduje proporční rozdělení pacientů za daný rok dle délky jejich hospitalizace a dané skupiny diagnóz. 

Zdroj dat

Zdrojem dat o hospitalizacích10 je NRHZS spravovaný ÚZIS. Duševní nemoci jsou definovány pomocí kódu dle MKN-10 v lůžkové péči, pokud se daná diagnóza vyskytuje na hlavní pozici. Výjimkou jsou diagnostické okruhy 7 a 8 (mentální retardace a poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a dospívání), při nichž může být diagnóza i na vedlejší pozici.  Identifikace jedinců s danými diagnózami v NRHZS se provádí na základě dokladu „02 Vyúčtování výkonů v ústavní péči“ používaného pro styk s pojišťovnou. Pro všechny sledované okruhy diagnóz se berou v úvahu tyto odbornosti lůžkové péče:  3F5 akutní LP psychiatrie – typ F  3H5 akutní LP psychiatrie – typ H  3I5 intenzivní LP psychiatrie – typ I  3T5 intenzivní LP psychiatrie – typ T  3U5 dlouhodobá LP psychiatrie – typ U  3U8 dlouhodobá LP návykových nemocí – typ U  Pro diagnostický okruh 6 (demence) se dále berou v úvahu i tyto odbornosti lůžkové péče:  3F7 akutní LP gerontopsychiatrie – typ F  3H7 akutní LP gerontopsychiatrie – typ H  3U7 dlouhodobá LP gerontopsychiatrie – typ U  2F9 akutní LP neurologie – typ F  2H9 akutní LP neurologie – typ H  2I9 intenzivní LP neurologie – typ I  2T9 intenzivní LP neurologie – typ T  2U9 dlouhodobá LP neurologie – typ U  1F6 akutní LP geriatrie – typ F 35  1H6 akutní LP geriatrie – typ H  1I6 intenzivní LP geriatrie – typ I  1T6 intenzivní LP geriatrie – typ T 1U6 dlouhodobá LP geriatrie – typ U Pro diagnostické okruhy 7 a 8 (mentální retardace a poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a dospívání) se dále berou v úvahu i tyto odbornosti lůžkové péče:  3F6 akutní LP dětské a dorostové psychiatrie – typ F  3H6 akutní LP dětské a dorostové psychiatrie – typ H  3I6 intenzivní LP dětské a dorostové psychiatrie – typ I  3T6 intenzivní LP dětské a dorostové psychiatrie – typ T  3U6 dlouhodobá LP dětské a dorostové psychiatrie – typ U.

Způsob stanovení

Výsledky jsou zpracovány v tabelární formě jakožto počet hospitalizačních případů a pro počet hospitalizovaných pacientů v dané diagnostické kategorii, a dále pak je pro jednotlivou diagnostickou kategorii uvedena i délka hospitalizace a nejčastější vedlejší diagnózy u hospitalizací delších než rok. 

Rehospitalizace

Datová sada

Definice

Indikátor sleduje míru opětovných přijetí do lůžkové psychiatrické péče, která následují po ukončení předchozí hospitalizace během určitého období.

Zdroj dat

Zdrojem dat je NRHZS spravovaný ÚZIS. Duševní nemoci jsou definovány pomocí kódu dle MKN-10 v lůžkové péči nacházející se na hlavní pozici. Identifikace jedinců s danými diagnózami v NRHZS se provádí na základě dokladu „02 Vyúčtování výkonů v ústavní péči“ používaného pro styk s pojišťovnou. Pro všechny sledované okruhy diagnóz se berou v úvahu tyto odbornosti lůžkové péče: viz Indikátor 16: Hospitalizace lidí s duševním onemocněním.

Způsob stanovení

Výsledek se stanoví jako následující podíl:

V čitateli je celkový počet opakovaných hospitalizací, které se udály během:

 • 7 dní po ukončení předcházející hospitalizace (během sledovaného období 1 roku)
 • 30 dní po ukončení předcházející hospitalizace (během sledovaného období 1 roku)

Jmenovatel je celkový počet propuštění z psychiatrické lůžkové péče během sledovaného období 1 roku.

Psychofarmaka

Datová sada

Definice

Indikátor ukazuje na pokrytí farmakologické léčby u lidí s depresí a psychotickými poruchami.

Zdroj dat

Zdrojem dat o užívání farmakologické léčby je NRHZS spravovaný ÚZIS. Informace o lécích je definovaná pomocí kódu dle anatomicko-terapeuticko-chemické (ATC) klasifikace15. Deprese a psychotické poruchy jsou definovány pomocí kódu dle MKN-10 v ambulantní či lůžkové péči, přičemž je diagnóza vykázána alespoň jednou během sledovaného roku. Diagnóza i lék mohou být vykázané kdykoliv během roku (nemusí být vykázané ve stejný čas).

Způsob stanovení

1. Psychofarmaka u lidí s depresí
Výsledek se stanoví jako následující podíl:
Čitatel je počet lidí, kterým byla předepsána antidepresiva (ATC skupina N06A) a mají diagnózu deprese (F32, F33, F34, F38, F31.3–F31.5).

2. Psychofarmaka u lidí s psychotickými poruchami
Výsledek se stanoví jako následující podíl:
Čitatel je počet lidí, kterým byla předepsána antipsychotika (ATC skupina N05A) a mají diagnózu schizofrenie, poruch schizotypálních a poruch s bludy (F20-F29). Jmenovatel je počet lidí s dg. schizofrenie, poruch schizotypálních a poruch s bludy

Datová sada

Definice

Indikátor sleduje míru předepisování antipsychotické terapie pacientům diagnostikovaným s demencí.

Zdroj dat

Zdrojem dat o užívání antipsychotik u pacientů s demencí je NRHZS spravovaný ÚZIS, kde je demence definována dle MKN-10 v lůžkové či ambulantní péči, přičemž je diagnóza pod kódy G30, F00-F03 vykázána alespoň jednou během roku na hlavní nebo vedlejší pozici. Informace o antipsychotické terapii je definovaná pomocí ATC kódu N05A u lidí s diagnózou G30, F00-F03. Diagnóza i lék mohou být vykázané kdykoliv během roku (nemusí být vykázané ve stejný čas).

Způsob stanovení

Výsledek se stanoví jako následující podíl:
Čitatel: počet lidí s diagnostikovanou demencí, kterým v daném roce nebyla předepsána antipsychotická terapie. Jmenovatel: počet lidí s diagnostikovanou demencí.

Sebevraždné pokusy a sebevraždy

Datová sada

Definice

Indikátor sleduje počet sebevražedných pokusů na 100 000 obyvatel. Zdůvodnění Světová zdravotnická organizace odhaduje počet sebevražedných pokusů na dvacetinásobek dokonaných sebevražd. Pokus o sebevraždu je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro dokonanou sebevraždu. Sledování míry sebevražedných pokusů je doplňkem ke sledování samotné míry sebevražednosti a může významně přispět ke zkvalitňování preventivních aktivit formou indikovaných intervencí.

Zdroj dat 

Zdrojem dat o sebevražedných pokusech je NRHZS spravovaný ÚZIS, kde jsou důvody hospitalizace kódovány dle MKN-10 v lůžkové péči. Sebevražedný pokus je identifikován na základě kódů X60–X84 („Úmyslné sebepoškození“), definovaný jako Vnější příčina nemocnosti a úmrtnosti. Zdrojem dat o úmrtí je List o prohlídce zemřelého (LPZ) spravovaný ÚZIS. Zdrojem dat o počtu obyvatel je ČSÚ k 1.7. daného roku. Identifikace jedinců s daným kódem v NRHZS se provádí na základě dokladu „02 Vyúčtování výkonů v ústavní péči“ používaného pro styk s pojišťovnou. 

Způsob stanovení

V NRHZS jsou pro daný rok vybrány všechny ukončené hospitalizace kódovány jako X60–X84 u lidí, kteří nezemřeli. Výsledky se přepočítají na 100 000 obyvatel a prezentují se zvlášť pro muže a ženy.

Datová sada

Definice

Indikátor sleduje míru sebevražd u osob s duševním onemocněním. Riziko sebevraždy je u osob s diagnostikovaným duševním onemocněním proti běžné populaci významně zvýšeno. Sledování sebevražednosti lidí s duševním onemocněním po propuštění z lůžkové psychiatrické péče poukazuje mimo jiné vzájemnou provázanost extramurální a intramurální péče. Během dvou měsíců po propuštění z psychiatrické lůžkové léčby je obzvláště zvýšené riziko sebevraždy.

Zdroj dat

Zdrojem dat je NRHZS spravovaný ÚZIS, kde jsou důvody hospitalizace definovány dle MKN-10 v lůžkové péči. Z NRHZS jsou získána data týkající se všech osob ve věku 19 let a více, u kterých byla ve sledovaném období ukončena hospitalizace s libovolnou diagnózou F00-F99 na hlavní nebo vedlejší pozici. Tyto osoby se sledují po dobu2měsíců od propuštění z hospitalizace pro výskyt sebevraždy. Zdrojem dat o úmrtí je LPZ spravovaný ÚZIS, kde je sebevražda identifikována na základě kódů X60X84. Identifikace jedinců s daným kódem v NRHZS se provádí na základě dokladu „02 Vyúčtování výkonů v ústavní péči“ používaného pro styk s pojišťovnou. Pro všechny diagnózy se berou v úvahu tyto odbornosti lůžkové péče:  3F5 akutní LP psychiatrie – typ F  3H5 akutní LP psychiatrie – typ H  3I5 intenzivní LP psychiatrie – typ I  3T5 intenzivní LP psychiatrie – typ T  3U5 dlouhodobá LP psychiatrie – typ U  3U8 dlouhodobá LP návyk. nemocí – typ U  3F7 akutní LP gerontopsychiatrie – typ F  3H7 akutní LP gerontopsychiatrie – typ H  3U7 dlouhodobá LP gerontops. – typ U  2F9 akutní LP neurologie – typ F  2H9 akutní LP neurologie – typ H  2I9 intenzivní LP neurologie – typ I  2T9 intenzivní LP neurologie – typ T 41  2U9 dlouhodobá LP neurologie – typ U  1F6 akutní LP geriatrie – typ F  1H6 akutní LP geriatrie – typ H  1I6 intenzivní LP geriatrie – typ I  1T6 intenzivní LP geriatrie – typ T  1U6 dlouhodobá LP geriatrie – typ U 

Způsob stanovení

Počet lidí s duševním onemocněním, kteří spáchali sebevraždu, se přepočte na 100 000 osob s duševním onemocněním. Výsledky se prezentují zvlášť pro muže a ženy a dle doby sebevraždy:  v den propuštění 1–14 dní po hospitalizaci 15–61 dní po hospitalizaci.

Úmrtnost lidí s duševním onemocněním

Datová sada

Definice

Tento indikátor sleduje úmrtnost osob s historií hospitalizace pro duševní onemocnění v posledních 5 letech standardizovanou na obecnou populaci. Zdůvodnění: Zvýšená úmrtnost lidí s duševním onemocněním oproti obecné populaci je považována za zásadní výzvu pro veřejné zdravotnictví, která vyžaduje změnu. Dle odhadů Světové zdravotnické organizace umírají lidé se závažným duševním onemocněním přibližně o 10 až 20 let dříve než obecná populace, většinou z důvodu fyzických nemocí, kterým je z velké části možno předejít. Tento indikátor tedy svědčí především o kvalitě péče o fyzické zdraví jedinců s duševním onemocněním.

Zdroj dat

Zdrojem dat o jedincích hospitalizovaných pro duševní nemoc je NRHZS spravovaný ÚZIS. Duševní nemoci jsou definovány pomocí kódu dle MKN-10 v lůžkové péči, přičemž je diagnóza vykázána na hlavní pozici. Zdrojem dat o počtu obyvatel je ČSÚ. Identifikace jedinců s danými diagnózami v NRHZS se provádí na základě dokladu „02 Vyúčtování výkonů v ústavní péči“ používaného pro styk s pojišťovnou.

Pro všechny sledované okruhy diagnóz se berou v úvahu tyto odbornosti lůžkové péče:

 • 3F5 akutní LP psychiatrie – typ F
 • 3H5 akutní LP psychiatrie – typ H
 • 3I5 intenzivní LP psychiatrie – typ I
 • 3T5 intenzivní LP psychiatrie – typ T
 • 3U5 dlouhodobá LP psychiatrie – typ U
 • 3U8 dlouhodobá LP návyk. nemocí – typ U

Pro diagnostický okruh 6 (demence) se dále berou v úvahu i tyto odbornosti lůžkové péče:

 • 3F7 akutní LP gerontopsychiatrie – typ F
 • 3H7 akutní LP gerontopsychiatrie – typ H
 • 3U7 dlouhodobá LP gerontops. – typ U
 • 2F9 akutní LP neurologie – typ F
 • 2H9 akutní LP neurologie – typ H
 • 2I9 intenzivní LP neurologie – typ I
 • 2T9 intenzivní LP neurologie – typ T
 • 2U9 dlouhodobá LP neurologie – typ U
 • 1F6 akutní LP geriatrie – typ F
 • 1H6 akutní LP geriatrie – typ H
 • 1I6 intenzivní LP geriatrie – typ I
 • 1T6 intenzivní LP geriatrie – typ T
 • 1U6 dlouhodobá LP geriatrie – typ U

Pro diagnostické okruhy 7 a 8 (mentální retardace a poruchy chování a emocí s obvyklým nástupem v dětství a dospívání) se dále berou v úvahu i tyto odbornosti lůžkové péče:

 • 3F6 akutní LP dětské a dorostové psychiatrie – typ F
 • 3H6 akutní LP dětské a dorostové psychiatrie – typ H
 • 3I6 intenzivní LP dětské a dorostové psychiatrie – typ I
 • 3T6 intenzivní LP dětské a dorostové psychiatrie – typ T
 • 3U6 dlouhodobá LP dětské a dorostové psychiatrie – typ U

Způsob stanovení

Standardizovaná míra úmrtnosti je definována jako podíl skutečného počtu úmrtí daný rok, v populaci osob 15 až 74 let s historií hospitalizace pro duševní onemocnění, a očekávaného počtu úmrtí v této populaci (tj. počtu úmrtí v obecné populaci, pokud by rozložení věku a pohlaví v ní odpovídalo tomu ve studované populaci). Provede se výpočet podílu k 1. 1. daného roku.

Čitatel: Pacienti ve věku 15–74 let, kteří zemřeli v daném roce a byli jednou hospitalizováni pro psychiatrickou diagnózu pět let před rokem úmrtí. 

Jmenovatel: Pacienti ve věku 15–74 let žijící k 1. 1. daného roku s alespoň jednou hospitalizováni pro psychiatrickou diagnózu pět let před tímto rokem.

Výsledek se prezentuje zvlášť pro muže a ženy, dle věkových kategorií: 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65–74. 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace