O projektu

V rámci projektu „Data pro psychiatrii“ je iniciována a budována dosud chybějící komplexní informační základna psychiatrické péče v ČR, kdy vybudováním robustní a kvalitní datové základny je podpořena dlouhodobá udržitelnost reformy psychiatrické péče. Optimalizace rozmístění různých míst poskytování služeb nemocným, zajištění dostupných kapacit, sledování pohybu pacientů, jejich potřeb i výsledků péče jsou naprostou nezbytností v řízení tohoto segmentu.

Projekt je zaměřen na vytvoření zázemí pro produkci reprezentativních a referenčních dat, které budou základem pro optimalizaci péče a pro tvorbu státních politik v této oblasti. Sbíraná data rovněž umožní monitorovat výsledky provedených opatření a budou poskytovat cennou zpětnou vazbu o jejich nákladové efektivnosti. Data jsou nezbytná pro správné nastavení preventivních opatření a neobejde se bez nich ani další rozvoj multidisciplinární psychiatrické zdravotní péče. V neposlední řadě je nutné zmínit hodnocení kvality péče, od sledování nežádoucích událostí, přes doporučené klinické postupy až po akreditaci zdravotnických zařízení - ve všech těchto oblastech jsou data nezbytným předpokladem zlepšování péče.

Projekt tímto podpoří transformaci a de-institucionalizaci zdravotních služeb v oblasti psychiatrické péče a umožní sledovat a optimalizovat postup reformy psychiatrické péče. Jde o aktivitu nutnou nejen z výše uvedených odborných hledisek, ale také potřebnou pro pacienty samotné. Z tohoto důvodu bude významnou částí výstupů sekce Národního portálu orientovaná na informační služby dostupné a srozumitelné pro pacienty a jejich blízké. Robustní datová základna umožní orientaci pacienta v systému poskytovatelů zdravotní péče a přispěje k optimalizaci dostupných kapacit. Zpracování reprezentativních dat umožní hodnocení a zlepšování kvality péče.

Jaké jsou příčiny problému?

Jako hlavní příčinu problému spatřujeme zejména dlouhodobé podfinancování péče o duševně nemocné. Síť služeb je v současné době rozložena nerovnoměrně s nestejnými podmínkami výkonu péče, ambulantní psychiatři jsou přetížení, duševně nemocní pacienti musejí dojíždět stovky kilometrů za svým lékařem, komunitní péče je slabá a systémově nepodporovaná. V současnosti v České republice neexistuje žádný komplexní a standardizovaný datový servis k hodnocení parametrů právě pro optimalizaci psychiatrické péče, což mimo jiné brání optimalizaci lůžkového fondu, plánování potřebných personálních kapacit pro různé formy péče a téměř znemožňuje transparentní revizi úhrad dané péče.

Připravením kvalitních datových zdrojů a vybudováním nástrojů zajišťujících bezbariérovou dostupnost parametrů popisujících segment psychiatrické zdravotní péče v ČR se zajistí a dobudují nejen potřebné zdroje referenčních dat, ale také vytvoří metodiky pro jejich zpracování a zajistí vlastní informační servis. Bude zajištěno komplexní mapování poskytovatelů psychiatrické péče včetně hodnocení jejich parametrů a kapacit.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je podpořit reformu zdravotních služeb v oblasti psychiatrické péče prostřednictvím vybudování datové základny a analytických a informačních nástrojů, komplexně mapujících péči o duševní zdraví v České republice, které budou na různé úrovni a v různém detailu umožnovat poskytovatelům, plátcům i konzumentům péče o duševní zdraví, jasnou a kontrolovanou orientaci v nabízených poskytovaných službách v jejich regionu, včetně jejich kvality a dostupnosti. Tento globální cíl bude naplněn prostřednictvím čtyř dílčích kroků, jejichž řešení je dále rozvinuto do projektových aktivit. Konkrétně se jedná o:

  1. Vytvoření reportingových nástrojů pro monitoring poskytované a hrazené péče o duševní zdraví a o jejích klíčových parametrech, vše na regionální i celonárodní úrovni.
  2. Nastavení systému sběru dat a tvorba čtyř nových klinických registrů (Psychiatrická péče o děti a mladistvé, Psychotická onemocnění, Poruchy nálady, Poruchy duševního zdraví u populace ve věku 65+) a registru psychiatrické péče poskytované multidisciplinárními týmy.
  3. Tvorba Národního portálu duševního zdraví, který umožní zadavatelům a poskytovatelům mapovat a hodnotit péči o duševní zdraví a dále občanům, kteří konzumují tuto péči a jejich rodinným příslušníkům zpřístupní informace o dostupnosti péče a o parametrech péče v jejich regionu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace